Ga naar de inhoud

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

 1. Definities
  1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  Bedrijf: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

  Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

  Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan de Workshop;

  Klant: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een Overeenkomst met Speeltegoed is aangegaan of wenst aan te gaan;

  Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Speeltegoed en de Klant;

  Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

  Speelgoed: Het speelgoed dat de Klant van Speeltegoed huurt;

  Speeltegoed: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Hove Noten handelend onder de naam “Speeltegoed”, bezoekadres Travertijnstraat 6, 9743SZ te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58834141;

  Website: De website www.speeltegoed.org die door Speeltegoed wordt beheerd;

  Workshop: De workshop die Speeltegoed verzorgt.

 2. Algemeen
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Speeltegoed, alsmede op alle Overeenkomsten tussen Speeltegoed en de Klant.
  2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Speeltegoed voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
  2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen. 
  2.4 De eventueel aanwezige inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijnde een Bedrijf zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Overeenkomst. 
  2.5 Indien Speeltegoed niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Speeltegoed in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  2.6 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Speeltegoed vervangen worden voor een soortgelijke niet onredelijke bepaling.
  2.7 Speeltegoed heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  2.8 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het huren van Speelgoed, dan heeft Speeltegoed het recht de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. In een dergelijk geval wordt de Klant ruim van te voren Schriftelijk van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, dan kan de Klant de Overeenkomst overeenkomstig artikel 14 opzeggen. 
  2.9 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het volgen of verzorgen van een Workshop, dan is de versie van de algemene voorwaarden van toepassing zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 3. Aanbod
  3.1 Het aanbod van Speeltegoed is vrijblijvend.
  3.2 Kennelijke fouten of vergissingen in Overeenkomsten, e-mailberichten, offertes, tarievenlijsten of overige publicaties van Speeltegoed of op de Website binden Speeltegoed niet.
  3.3 Tarieven en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

 4. Uitvoering van de Overeenkomst
  4.1 Speeltegoed zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  4.2 Speeltegoed heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken en diensten van derden af te nemen. 

 5. Verplichtingen van de Klant
  5.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Speeltegoed aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Speeltegoed worden verstrekt. 
  5.2 De Klant is gehouden Speeltegoed onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
  5.3 De Klant vrijwaart Speeltegoed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

 6. Facturatie en betaling
  6.1 De facturen worden via de e-mail naar de Klant gestuurd.
  6.2 Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
  6.3 Indien de Klant een factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Speeltegoed het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de factuur is voldaan. Speeltegoed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de Klant lijdt door de opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
  6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant zijnde een Bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de Klant een Consument is, dan is de Klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de Klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. Bij de Klant zijnde een Bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de Klant zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  6.5 Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Speeltegoed op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
  6.6 Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 7. Klantenservice
  7.1 Voor een vraag en/of klacht kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Speeltegoed. De klantenservice van Speeltegoed is bereikbaar via het e-mailadres info@speeltegoed.org.
  7.2 Vragen en/of klachten worden door Speeltegoed zo spoedig mogelijk afgehandeld. 
  7.3 Na het indienen van de klacht dient de Klant Speeltegoed de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de Overeenkomst correct uit te voeren.

 8. Aansprakelijkheid en verjaring
  8.1 Speeltegoed kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden;
  b. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.
  8.2 De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Speeltegoed is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart Speeltegoed tegen alle aanspraken ter zake.
  8.3 Speeltegoed is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  8.4 Speeltegoed is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals: gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, arbeidskosten, reputatieschade, milieuschade, letselschade en opgelegde boetes.
  8.5 Indien Speeltegoed aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een aansprakelijkheidsbeperking in deze algemene voorwaarden rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Speeltegoed beperkt tot het bedrag dat de Klant betaald heeft voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Speeltegoed is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Speeltegoed gedane uitkering.
  8.6 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant uit welken hoofde ook jegens Speeltegoed vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Speeltegoed kan aanwenden.

 9. Overmacht
  9.1 Speeltegoed is niet gehouden tot het nakomen van de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, brand, natuurramp, diefstal, stroomstoring, internetstoring, storing in het e-mailverkeer, hackerattack, extreme weersomstandigheden, overstroming, staking, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Speeltegoed de Overeenkomst uitvoert, epidemieën, pandemie, verkeersstoring, files, autopech, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving.
  9.2 Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Speeltegoed ingeschakelde derde partij.

 10. Opschorting en ontbinding
  10.1 Speeltegoed is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de Overeenkomst Speeltegoed ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. 
  10.2 Speeltegoed is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst of die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  10.3 Speeltegoed is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  a. De Klant surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
  b. Het faillissement van de Klant is aangevraagd of de Klant in staat van faillissement is verklaard.
  10.4 Voorts is Speeltegoed bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  10.5 Indien Speeltegoed tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 11. Geheimhouding
  11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 
  11.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Speeltegoed gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Speeltegoed zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Speeltegoed niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  12.1 Op alle Overeenkomsten van Speeltegoed, alsmede op de uitvoering daarvan door Speeltegoed, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  12.2 Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Klant en Speeltegoed worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Speeltegoed gevestigd is. De Klant zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd nadat Speeltegoed zich Schriftelijk jegens de Consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

  HOOFDSTUK 2: HUUR

  De in dit hoofdstuk 2 “Huur” opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien de Klant Speelgoed huurt van Speeltegoed, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 13. Totstandkoming van de Overeenkomst
  13.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
  a. De Klant via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Speeltegoed;
  b. De Klant succesvol via de Website een abonnement heeft afgesloten.
  13.2 De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Klant tijdens het afsluiten van het abonnement heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  13.3 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Speeltegoed de Klant onverwijld een bevestiging via de e-mail.

 14. Looptijd en opzegging
  14.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  14.2 Ieder der partijen kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden.
  14.3 Voor de Overeenkomst die is aangegaan met de Klant zijnde een Consument geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 1 maand.
  14.4 Voor de Overeenkomst die is aangegaan met de Klant zijnde een Bedrijf geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 2 maanden.

 15. Abonnementskosten
  15.1 De overeengekomen abonnementskosten zijn inclusief het afleveren, omwisselen en ophalen van het Speelgoed door Speeltegoed, tenzij de Klant gevestigd of woonachtig is buiten het aflevergebied van Speeltegoed.
  15.2 Speeltegoed heeft het recht van tijd tot tijd de hoogte van de abonnementskosten aan te passen. De Klant wordt Schriftelijk minimaal 3 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van een wijziging in de abonnementskosten in kennis gesteld. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde abonnementskosten, dan kan de Klant de Overeenkomst overeenkomstig artikel 14 opzeggen.

 16. Facturatie en betaling
  16.1 Facturatie van de abonnementskosten geschiedt maandelijks.
  16.2 Betaling geschiedt middels automatische incasso.
  16.3 Indien een automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt Speeltegoed de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant wordt verzocht het openstaande factuurbedrag binnen een redelijke termijn over te maken op de bankrekening van Speeltegoed.

 17. Afleveren, omwisselen en ophalen van het Speelgoed
  17.1 Speeltegoed levert het Speelgoed af bij de Klant.
  17.2 Periodiek wisselt Speeltegoed het Speelgoed om. Hoe vaak het Speelgoed wordt omgewisseld hangt af van de abonnementsvorm die de Klant afneemt.
  17.3 Na het einde van de Overeenkomst haalt Speeltegoed het Speelgoed op bij de Klant.
  17.4 Indien op het tijdstip van de overeengekomen wissel- of ophaaldag Speeltegoed niet de mogelijkheid wordt geboden om het Speelgoed om te wisselen of op te halen, dan heeft Speeltegoed het recht de extra kosten die hij daardoor moet maken aan de Klant in rekening te brengen, zoals reiskosten, reistijd en wachttijd.
  17.5 Indien door toedoen van de Klant Speeltegoed het Speelgoed bij het einde van de Overeenkomst niet kan ophalen en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan het Schriftelijke verzoek van Speeltegoed om het Speelgoed te retourneren, dan heeft Speeltegoed het recht voor de periode dat de Klant onrechtmatig het Speelgoed onder zich heeft de abonnementskosten aan de Klant in rekening te brengen.

 18. Verhuizing
  18.1 Indien de Klant gaat verhuizen, dan dient de Klant Speeltegoed ruim van te voren Schriftelijk in kennis te stellen van zijn nieuwe adres.
  18.2 Indien het nieuwe adres gelegen is buiten het aflevergebied van Speeltegoed, dan heeft Speeltegoed het recht:
  a. Voor het omwisselen en ophalen van het Speelgoed extra kosten aan de Klant in rekening te brengen. De Klant wordt vooraf in kennis gesteld van de extra kosten. Indien de Klant niet akkoord gaat met de extra kosten, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst overeenkomstig artikel 14 op te zeggen;
  b. De Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn dan genoemd in artikel 14 zodat de Overeenkomst eindigt voordat de Klant verhuist.

 19. Eigendom
  19.1 Speeltegoed blijft te allen tijde eigenaar van het Speelgoed, ongeacht de duur van de Overeenkomst.

 20. Gebrek
  20.1 Indien het Speelgoed tijdens de periode dat de Klant het Speelgoed onder zich heeft een gebrek vertoont, dan dient de Klant Speeltegoed daarvan zo spoedig op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval zal Speeltegoed het Speelgoed vervangen of het Speelgoed herstellen indien dit mogelijk is binnen een aanvaardbare termijn. Is het gebrek veroorzaakt door een handelen en/of nalaten van de Klant of van een derde, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een redelijke oplossing te komen.
  20.2 Indien een gebrek aan het Speelgoed tot een gevaarlijke situatie kan leiden, dan is het de Klant niet toegestaan na het constateren van het gebrek het Speelgoed te gebruiken. Speeltegoed kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor een gevaarlijke situatie en/of schade die ontstaat doordat de Klant het Speelgoed heeft gebruikt nadat hij een gebrek aan het Speelgoed geconstateerd heeft.
  20.3 Het is de Klant niet toegestaan (reparatie)werkzaamheden aan het Speelgoed uit te (laten) voeren.

 21. Verplichtingen van de Klant
  21.1 De Klant is verplicht al het nodige te doen om het Speelgoed in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, diefstal, vernieling, etc. te voorkomen.
  21.2 Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het Speelgoed.
  21.3 De Klant zal het Speelgoed niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen, zonder de voorafgaande toestemming van Speeltegoed.
  21.4 Het Speelgoed mag in geen geval Nederland verlaten, tenzij Speeltegoed daarvoor toestemming heeft gegeven.
  21.5 Indien de Klant failliet gaat of beslag wordt gelegd op goederen van de Klant, dan dient de Klant onmiddellijk Speeltegoed daarvan op de hoogte stellen en de curator of de beslag leggende partij te wijzen op de eigendomsrechten van Speeltegoed. Bovendien is de Klant verplicht actief mee te werken, teneinde Speeltegoed de feitelijke macht over het Speelgoed te verschaffen.
  21.6 Bij het omwisselen en bij het ophalen van het Speelgoed, dient het Speelgoed in gelijke staat te verkeren als bij het afleveren van het Speelgoed, met uitzondering van normale slijtage. Indien het Speelgoed in een andere staat verkeert, dan heeft Speeltegoed het recht in overleg met de Klant herstel- of vervangingskosten aan de Klant in rekening te brengen.
  21.7 De Klant is er verantwoordelijk voor dat het Speelgoed wordt gebruikt op een deugdelijke wijze en voor het doel waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

 22. Aansprakelijkheid
  22.1 Speeltegoed is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht door het Speelgoed aan de Klant of derden. De Klant is gehouden Speeltegoed schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen welke derden tegen Speeltegoed aanhangig maken ter zake door en/of vanwege het Speelgoed veroorzaakte schade en/of letsel. Het gebruik van het Speelgoed is geheel voor eigen risico.

  HOOFDSTUK 3: WORKSHOP

  De in dit hoofdstuk 3 “Workshop” opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien de Overeenkomst betrekking heeft op de deelname aan of het verzorgen van een Workshop, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 23. Totstandkoming van de Overeenkomst
  23.1 De Klant zijnde een Consument kan zich via de e-mail of via de Website inschrijven voor de Workshop.
  23.2 De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Klant tijdens het inschrijfproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  23.3 De Overeenkomst met de Klant zijnde een Bedrijf komt tot stand op het moment dat de Klant zijnde een Bedrijf telefonisch of via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Speeltegoed.
  23.4 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Speeltegoed de Klant onverwijld een bevestiging via de e-mail.
 24. Betaling en facturatie
  24.1 De Klant zijnde een Consument dient vooraf te betalen voor de Workshop. Indien de Overeenkomst via de Website tot stand komt, dan dient betaling online te geschieden bij de inschrijving voor de deelname aan de Workshop. 
  24.2 Facturatie aan de Klant zijnde een Bedrijf geschiedt achteraf. De Klant zijnde een Bedrijf dient de van Speeltegoed ontvangen factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 25. Annulering door de Klant
  25.1 De Workshop is een dienst die op een bepaalde datum wordt gegeven, derhalve is op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht niet van toepassing.
  25.2 De Klant heeft het recht de Overeenkomst 1 maand of langer voor de datum van de Workshop kosteloos te annuleren. In een dergelijk geval wordt het reeds door de Klant betaalde bedrag voor de Workshop teruggestort op het bij Speeltegoed bekende bankrekeningnummer.
  25.3 Indien de Klant de Overeenkomst korter dan 1 maand voor de datum van de Workshop annuleert, dan worden annuleringskosten aan de Klant in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 30% van de vergoeding voor de Workshop.

 26. Verplaatsen of annuleren door Speeltegoed
  26.1 Bij verhindering van de natuurlijke persoon die namens Speeltegoed de Workshop verzorgt of indien wegens andere omstandigheden uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk niet mogelijk is, dan:
  a. Zal gekeken worden naar een mogelijkheid om de Workshop te verplaatsen naar een andere datum. Indien de Klant op de nieuwe datum van de Workshop niet kan deelnemen aan de Workshop, dan is de Klant bevoegd zijn deelname aan de Workshop kosteloos te annuleren;
  b. Heeft Speeltegoed het recht de Overeenkomst te annuleren zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.
  26.2 Ingeval van annulering door de Klant of ingeval van annulering door Speeltegoed zoals omschreven in artikel 26.1, wordt de eventuele reeds gedane betaling door de Klant zo snel mogelijk na de annulering teruggestort op het bij Speeltegoed bekende bankrekeningnummer.

 27. Bevoegdheden Speeltegoed en gedragsregels
  27.1 De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de Deelnemers die hij heeft aangemeld voor de Workshop tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.
  27.2 Speeltegoed is bevoegd indien:
  a. De Deelnemer zich misdraagt; of
  b. De Deelnemer de behoorlijke uitvoering van de Workshop onredelijk bemoeilijkt of verhindert; of
  c. De Deelnemer zich niet houdt aan de (huis)regels die gelden op de locatie waar de Workshop wordt gegeven,
  de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Speeltegoed op vergoeding van eventuele schade.
  27.3 Het gebruik van of het onder invloed zijn van alcoholische drank of drugs gedurende de Workshop is niet toegestaan. 
  27.4 Tijdens de Workshop dient de Deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms of WhatsApp)berichten, of e-mailberichten, tenzij de Deelnemer daarvoor van Speeltegoed toestemming heeft gekregen.
  27.5 Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door Deelnemers die door de Klant zijn aangemeld zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de Klant betaald worden.
 28. Verplichtingen van de Klant
  28.1 Indien de Workshop wordt gegeven op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, dan dient de Klant ervoor zorg te dragen dat:
  a. De locatie tijdig beschikbaar is;
  b. De door Speeltegoed benodigde faciliteiten en materialen beschikbaar zijn op de locatie en dat deze faciliteiten en materialen naar behoren functioneren;
  c. De omstandigheden waarin Speeltegoed de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De Klant dient zodanige maatregelen te treffen dat Speeltegoed tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
  28.2 Zolang de Klant niet heeft voldaan aan het gestelde in artikel 28.1, dan is Speeltegoed bevoegd de extra kosten die hij daardoor moet maken, waaronder arbeidstijd, aan de Klant in rekening te brengen en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 29. Aansprakelijkheid
  29.1 De deelname aan de Workshop en het betreden van de locatie waar de Workshop plaatsvindt, is geheel voor eigen risico. Speeltegoed is niet aansprakelijk voor lichamelijke, geestelijke of enige andere schade, zowel directe als indirecte schade, die de Klant of de Deelnemer lijdt tijdens en/of door deelname aan de Workshop en/of door zijn verblijf op de locatie waar de Workshop plaatsvindt.
  29.2 Speeltegoed is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de Klant of van de Deelnemer op de locatie waar de Workshop plaatsvindt.

 30. Intellectuele eigendomsrechten
  30.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Workshop komen uitsluitend toe aan Speeltegoed.
  30.2 De Klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Speeltegoed.

0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar winkel